رئیس اداره خدمات آموزش (احمد عمادی)


نام نام خانوادگی :احمد عمادی

پست:رئیس اداره خدمات آموزش وآمار

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شرح وظایف:

1)نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی دانشجویان

2)نظارت بر حسن صدور مدارک تحصیلی

3)هماهنگی گروههای آموزشی در اجرای صحیح آئین نامه ها و تقویم آموزشی

باتوجه به رسالت ووظایفی که برای رئیس اداره خدمات آموزشی برشمرده شد ،میتوان به چند خصوصیت ویژه این مسئولیت اشاره کرد:

الف-پویایی وبه روز بودن

ب-لزوم ارتباط مستمروقانون مندبا دانشکده هاو گروه های آموزشی

ج-لزوم اتخاذشیوه های مختلف کاری برحسب موقعیت زمانی ومکانی

د-لزوم ایجادنظم در فرایندهای کاری با توجه به تنوع زیادوظایف و رسالتها

سوابق خدمتی:

واحد سازمانی :   بیمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر
  پرستار(پیام آور بهداشت)   کارشناس پرستاری شاغل در بیمارستان فاطمه زهرا 


چارت سازمانی رئیس اداره خدمات آموزش (احمد عمادی)
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳۷


برگشت>>

< >