بایگانی آموزش


 

   

 

مسئول بایگانی

 1)تشکیل پرونده آموزشدانشجویان بصورت دستی والکترونیکی

2)بایگانی مکاتبات دانشجویی


چارت سازمانی بایگانی آموزش
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳۹


برگشت>>

< >