صدیقه هاشمی


 نام نام خانوادگی :صدیقه هاشمی

 پست :کارشناس آموزش (پذیرش و ثبت نام)

تلفن : 07733450089  داخلی 366

شرح وظایف:

1)پذیرش و ثبت نام(تشکیل پرونده آموزشیدانشجویان جدیدالورود)

2)نقل وانتقالات(مکاتبات با دانشگاههادر خصوص درخواست مدراک آموزشی وارسال مدارک آموزشی )

3)مهمانی(مکاتبه با دانشگاهها درخصوص موافقت یا مخالفت با مهمانی و ارسال ریز نمرات )

4)درخواست تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبل دانشجویان


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳۸


برگشت>>

< >