عترت رخشی


 نام نام خانوادگی :عترت رخشی

پست:  مسئول بایگانی

تلفن: 07733450089  داخلی 368

 1)تشکیل پرونده آموزشدانشجویان بصورت دستی والکترونیکی

2)بایگانی مکاتبات دانشجویی


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳۷


برگشت>>

< >