معرفی اداره خدمات آموزش

1395/10/7 0:0

 

اداره خدمات آموزش

اداره آموزش

منظور ازاداره آموزش یک واحد اداری دریک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان ازقبیل نام نویسی، انتخاب واحد، انجام امتحانات،جمع آوری نمرات واعلام نتایج رابرعهده دارد.

شرایط ورود ونام نویسی

ماده1) شرایط ورود به دوره های کاردانی ،کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته ،اعم ازدوره های روزانه وشبانه به شرح زیراست:

1-1-پذیرفته شدن درآزمون ورودی

2-1-برخورداری ازسلامت تن وروان براساس ضوابط شورا یعالی برنامه ریز ی علوم پزشکی

3-1-مجازبودن به تحصیل ازنظر قوانین ومقررات جاری کشور وداشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی،برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.

4-1-داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه (نظام قدیم) ویاگواهینامه دوره پیش دانشگاهی (نظام جدید) ازداخل یاخارج ازکشور،مورد تایید وزارت آموزش وپرورش (باتوجه به نظام جدیدآموزش متوسطه) یابرابرآن برای آموزش های حوزوی (مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی)ویساداشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورورد به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تایید وزارت علوم،تحقیقات وفناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

5-1-سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط وقانون آموزش رایگان یاپرداخت شهریه مطابق تعرفه ومقرراتی که ازطریق مراجع ذیربط صادر می شود.

نام نویسی

پذیرفته شدگان آزمون ورودی،موظفند درمهلت هایی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی وانتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجه نمایند.عدم مراجعه برای نام نویسی درنخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون،انصراف ازتحصیل تلقی خواهد شد.

انصراف ازتحصیل

دانشجویی که تمایل به انصراف ازتحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید.این داشنجو مجاز است فقط برای یک بار حداکثر تا یک ماه قبل ازپایان همان نیمسال تقاضای انصراف خود راپس بگیرد.پس از انقضای این مهلت حکم انصراف ازتحصیل وی صادر می شود وپس از آن حق ادامه تحصیل درآن رشته راندارد.

انتقال

الف - انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو به دانشگاه دیگر درهمان رشته وهمان مقطع تحصیلی است.

 ب- انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداومقصد منوط به داشتن همه شرایط زیراست: 

1- ب- ادامه تحصیل متقاضی دردانشگاه مبدا ازنظر مقررات آموزشی وانضباطی بلامانع باشد.

2- ب - متقاضی حداقل یک نیمسال ازدوره آموزشی خود رادردانشگاه مبداء گذرانده باشد.

3- ب - واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد،حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد.

4- ب- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی ،حداقل 12باشد.

تبصره:انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند با رعایت شرایط ماده ب واعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط،امکان پذیر است.

 

 

 

کلمات کلیدی:
معرفی     اداره     خدمات.آموزش    

تاریخ بروز رسانی:   21 فروردين 1396

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >