گواهینامه موقت تحصیلی

1395/12/10 0:0
صدور گواهی موقت تحصیلی

 

ضوابط صدور گواهینامه موقت تحصیلی

1-زمان صدورگواهی نامه موقت بعد از فارغ التحصیلی وروشن شدن وضعیت طرح نیروی انسانی (معافیت یا اتمام آن)تازمان دریافت دانشنامه می باشد.

2-چناچه رشته تحصیلی فرد،مشمول طرح نیروی انسانی نباشد صدورگواهینامه موقت تحصیلی بلا مانع می باشد.

3-صدورهرگونه گواهینامه موقت یا معرفینامه هایی که دلالت برفراغت ازتحصیل دارد،قبل ازروشن شدن وضعیت خدمت طرح نیروی انسانی (انجام یا معافیت) ونیزخدمت نظام وظیفه (درخصوص آقایان) و وضعیت بدهی به صندوقهای رفاه دانشجویان علوم پزشکی (تسویه حساب یا تسقیط )منع قانونی ندارد.

4-رشته هایی که ازطرف دفتر تامین وتوزیع نیروی انسانی بدون قید وشرط مشمول طرح نیروی انسانی نمی باشند،نیازی به ارائه گواهی معافیت ازطرح ندارند.

5-قبل از صدور گواهینامه موقت لازم است مدارک مستند درزمینه موارد مطرح شده اخذ گردد.

6-کلیه اطلاعات مربوط به مدت استفاده ازآموزش رایگان،سهمیه قبولی وثبت نامی همچنین تعهدات منطقه ای دانش آموخته می بایستی در گواهینامه موقت درج گردد.

7- مدت اعتبار گواهینامه موقت برای کلیه دانش آموختگان اززمان صدور به مدت 5سال می باشد.

8-مدت اعتبار گواهینامه موقت فقط برای یک بار وبه مدت 2سال قابل تمدید است.

9- اصل گواهی نامه موقت به هنگام دریافت دانشنامه می بایستی مسترد گردد.

 


تاریخ بروز رسانی:   26 فروردين 1396

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >