دانشنامه

1396/1/30 0:0

تحویل مدارک تحصیلی:

الف-تمامی دانش آموختگان درتمامی مقاطع جهت آزادسازی مدارک خود می بایست اخذ مدرک تحصیلی راازاولین مقطع شروع نموده وبرای مقاطع بعدی ارائه دانشنامه مقطع قبلی یامجوز تحویل مدارک تحصیلی درمقطع قبل الزامی است ومی بایست تصویر آن ضمیه مدارک گردد.

ب-درصورتی که دانش آموخته دویاچند بار درکنکور سراسری شرکت نموده وچندین رشته رابه صورت مجزاخوانده باشد،آزادسازی مدارک تحصیلی با اولویت سال فراغت ازتحصیل ازاولین رشته شروع میشود.

ج-تعهدات دانش آموختگان مذکور درهرمقطع بطور جداگانه وباتوجه به سهمیه قبولی (تعهدات آموزش رایگان)وتعهدات خاص آن مقطع می باشدو پس ازاتمام تعهدات درهرمقطع (بعد ازتاریخ فراغت ازتحصیل همان مقطع)دانش آموخته می تواند مدارک مربوط به  آن رادریافت نماید.

 

مدارک مورد نیازجهت صدور مجوزتحویل مدرک تحصیلی

1-گواهی طرح نیروی انسانی

ارائه مدرک طرح نیروی انسانی برای کلیه دانش آموختگانی که رشته تحصیلی آنها مشمول طرح نیروی انسانی می باشد الزامی است.

2-تسویه حسا ب صندوقهای رفاه دانشجویان علوم پزشکی

کلیه دانش آموختگان ورودی سال 53 به بعد دوره روزانه مقاطع کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته،کارشناسی ارشد،دکترا ودکترای عمومی ودانش آموختگان دوره شبانه ورودی های78-77به بعد درزمان تحویل مدرک بایستی تسویه حساب صندوقهای رفاه راتحویل دهند.

 

3-کارت پایان خدمت وظیفه عمومی

الف-جهت صدور مجوز تحویل مدرک آقایان می بایست اصل وتصویر دوطرف کارت پایان خدمت یا معافیت ارائه گردد.

ب-کسانی که به جای کارت پایان خدمت گواهی اتمام خدمت خود رادریافت نموده اند، تااتمام تاریخ اعتبار گواهی می توانند به جای کارت ،گواهی مذکور راارائه نمایند ودرفرم مجوز ،شماره وتاریخ گواهی مذکور قید گردد.

ج-متعهدین خدمت به آموزش وپرورش تااتمام تعهدات خود،کارت پایان خدمت دریافت نمی کنند، لذا تحویل مدرک تحصیلی،منوط به اتمام تعهدات وصدورکارت پایان خدمت می باشد.

 

گواهی کار

گواهی کار ارائه شده بایستی شامل موارد زیرباشد:

الف)ازسازمان دولتی ویا بخش خصوصی معتبرصادرشده است.

ب)دارای تازیخ وشماره در بالای نامه ومهر وامضامعتبر درپایان آن باشد.

ج)تاریخ شروع و پایان کار باذکر نیمه وقت یاتمام وقت بودن اشتغال دانش آموخته قیدگردد.

د)درصورتی که گواهی کارتوسط پزشک صادر شده باشد ، مهر وامضا او می بایست به تاییدیه شبکه بهداشت ودرمان ویامعاونت درمان دانشگاه برسد.

ه)گواهی کارمی تواند توسط سازمان تامین اجتماعی صادرشده باشد که دراین مورد مدت بیمه ومحل قرارداد ذکر می شود.

 

گواهی های بخش خصوصی

الف)علاوه بر گواهی معتبر ،گواهی صادره ازتامین اجتماعی درمورد تحت پوشش بیمه قرارداشتن فرد درمدت اشتغال به کار یا ارائه دفترچه بیمه ویا گواهی کسر مالیات از دانش آموخته اخذگردد.

ب)درصورتی که فرد دانش آموخته درمدت اشتغال به کار به هردلیل تحت پوشش بیمه قرارنگرفته باشد، جهت دریافت مجوز تحویل مدرک خود که لازمست تصویر اطلاعیه ثبت شرکت یا موسسه خصوصی محل خدمت خود که در روزنامه رسمی کشور درج گردیده باشد را پس از تایید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان گواهی کار ارائه نماید.

دانش آموختگان دو یاچند مقطعی

الف)تصویردانشنامه مقطع یامقاطع تحصیلی قبلی.

ب)تصویرمجوز برابر با اصل شده صدور مدارک مقاطع قبلی.

ج)میزان گواهی کار جهت هرمقطع ، بعدازتاریخ فراغت ازتحصیل همان مقطع محاسبه می شود.

-گواهی های کارمقاطع بالاتر جهت مقاطع پایین تر قابل احتساب می باشد، لکن بالعکس آن امکان پذیر نیست.

- هرگواهی کار، صرفا جهت محاسبه تعهدات یک مقطع قابل استفاده می باشد.

اعضای رسمی سپاه پاسداران ،ارتش،اعضای نظامی و لشکریسازمان صنایع دفاع

الف)اعضای فوق الذکر اگر از سهمیه مناطق استفاده ننموده باشند تحویل مدرک به آنها منوط به ارائه گواهی انجام خدمت می باشد.

ب) چنانچه این دانش آموختگان از سهمیه مناطق 2 یا 3 استفادهکرده باشند ویا بورسیه آن نیرو باشند موظف به انجام خدمت به میزان دو برابر مدت بهرمندی از آموزش رایگان در واحدهای نیروی مسلح می باشد.

ج)در گواهی های صادره این دسته از دانش آموختگان ذکر تاریخ عضویت رسمی و ذکر اتمام تعهدات و بلا مانع بودن تحویل مدرک تحصیلی از نظر آن سازمان الزامی است.


تاریخ بروز رسانی:   10 ارديبهشت 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >