احمد عمادی


نام نام خانوادگی: احمد عمادی

پست: رئیس اداره خدمات آموزشی و آمار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شرح وظایف:

  • 1)نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی دانشجویان
  • 2)نظارت بر حسن صدور مدارک تحصیلی
  • 3)هماهنگی گروههای آموزشی در اجرای صحیح آئین نامه ها و تقویم آموزشی

 

باتوجه به رسالت و وظایفی که برای رئیس اداره خدمات آموزشی برشمرده شد، میتوان به چند خصوصیت ویژه این مسئولیت اشاره کرد:

الف- پویایی و به روز بودن

ب- لزوم ارتباط مستمروقانون مند با دانشکده ها و گروه های آموزشی

ج- لزوم اتخاذ شیوه های مختلف کاری برحسب موقعیت زمانی ومکانی

د- لزوم ایجاد نظم در فرایندهای کاری با توجه به تنوع زیاد وظایف و رسالتها

سوابق خدمتی:

مدیر دروس گروه آموزش بهداشت

مدیر امور فرهنگی دانشگاه

مسئول امتحانات دانشگاه

قائم مقام رئیس اداره خدمات آموزشی

رئیس اداره خدمات آموزشی

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >